ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12/01/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/01/56


eXTReMe Tracker

 
 

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

         แบ่งการปกครองออกเป็นทั้งหมด 4 ตำบล/46หมู่บ้าน ดังนี้
               1. ตำบล รัตภูมิ มี 13 หมู่บ้าน
               2. ตำบล บางเหรียง มี 13 หมู่บ้าน
               3. ตำบล ควนโส มี 11 หมู่บ้าน
               4. ตำบล ห้วยลึก มี 9 หมู่บ้าน

         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มี ได้แก่
               1. เทศบาลตำบลควนเนียง
               2. องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ
               3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง
               4. องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส
               5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

สภาพเศรษฐกิจ

         ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวนผัก ผลไม้ ยางพารา ข้าว และทำประมง ร้อยละ 95 ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ร้อยละ 5
         มีโรงงานอุตสาหกรรม 2 โรง ได้แก่
               1. ดริปป์ โปรดักส์ โรงงานผลิตถุงมือแพทย์
               2. ยูนิคอน เซาส์ เคมี โรงงานผลิตกำมะถันผง

สภาพสังคม

         ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90

         สถานศึกษา 27 แห่ง
               - โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง
                    1. โรงเรียนควนเนียงวิทยา
                    2. โรงเรียนปากจ่าวิทยา
               - ประถมศึกษา 22 แห่ง
                    1. โรงเรียนวัดคงคาวดี                    12. โรงเรียนวัดท่าหยี
                    2. โรงเรียนบ้านควนเนียง                 13. โรงเรียนบ้านหัวไทร
                    3. โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม           14. โรงเรียนวัดปากจ่า
                    4. โรงเรียนบ้านยางงาม                   15. โรงเรียนวัดบางทิง
                    5. โรงเรียนบ้านควนเนียงใน             16. โรงเรียนบ้านบางเหรียง
                    6. โรงเรียนบ้านหนองปลิง                17. โรงเรียนบ้านคลองคล้า
                    7. โรงเรียนบ้านควนโส                     18. โรงเรียนบ้านโคกเมือง
                    8. โรงเรียนบ้านห้วยลึก                     19. โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่
                    9. โรงเรียนบ้านบ่อหว้า                     20. โรงเรียนบ้านคลองช้าง
                    10. โรงเรียนบ้านหัวปาบ                  21. โรงเรียนบ้านเกาะน้ำรอบ
                    11. โรงเรียนบ้านกรอบ                     22. โรงเรียนบ้านหน้าควน
               - สำนักงานการศึกษาเอกชน 3 แห่ง
                    1. โรงเรียนนุกูลวิทยา
                    2. โรงเรียนอนุบาลสุพัตรา
                    3. โรงเรียนอนุบาลวลัยพร

สถานที่สำคัญ

         สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวน 2 แห่ง ดังนี้
               1. วัดคงคาวดี
               2. วัดป่ากันตพงษ์

ข้อมูลสถิติประชากร สำรวจล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2549
               จำนวนประชากรชาย 16,331 คน
               จำนวนประชากรหญิง 17,095 คน
               จำนวนประชากรทั้งสิ้น 33,426 คน
               จำนวนครัวเรือน 8,516 ครัวเรือน

กลับ